bioenergyfields

BIOENERGY

พลังงานชีวภาพ คือ มวลสารของสิ่งที่มีชีวิต ซึ่งนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างทางด้านพลังงาน และ ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย

ประเภทของแข็ง
เป็นพลังงานที่ใช้กันมานานแล้ว ซึ่งทำหน้าที่ให้ความร้อนให้ความอบอุ่นให้ร่างกาย ให้แสงสว่าง ใช้ในการประกอบอาหาร ซึ่งตอนนี้ยังนำมาใช้กันอยู่ วัสดุที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง ข้าวฟาง ชานอ้อย มูลสัตว์ ซังข้าวโพด แกลบข้าว ถัั่วลิสง ไม้ แต่ในปัจจุบันไม้เริ่มมีจำนวนน้อยลง เพราะการตัดไม้มาทำฟืนทั่วโลก จึงมีปริมาณลดลงจากเดิมมาก
ประเภทของเหลว
เป็นพลังงานที่อยู่ในรูปของเหลว สามารถแบ่งประเภทได้ทั้งหมด 3 ประเภท 1.แอลกฮอล์ เป็นของเหลวที่มีการละเหยได้ง่าย มีอยู่ 2 ชนิด เอทานอล (สามารถทานได้) เมทานอล (ไม่สามารถทานได้) 2.ทำมาจากพืชและสัตว์ เช่น น้ำมันพืชบริสุทธิ์ เป็นน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว และ ถ้านำมาผ่านกรรมวิธีทางเคมี จะเรียกว่าไอโอดีเซล 3.น้ำมันที่เกิดมาจากขยะ ซึ่งจะดึงคุณลักษณะทางเคมี ซึ่งมีกรรมวิธีคล้ายกับ ปิโตเลียม สามาถนำขยะมาสกัดออกมาได้

bio_energy
ประเภทก๊าซชีวภาพ
ส่วนใหญ่จะเป็นก๊าซมีเทน ซึ่งได้มาจากมูลสัตว์หรือของเสียจากโรงงาน ซึ่งทั้งหมดนี้ คือ การรวบรวมของเสียไว้ในถังเพื่อหมักเชื้อจุลินทรีย์ จะทำให้เกิดก๊าซมีเทนขึ้นมา สามารถนำมาใช้ประโยชน์เป็นก๊าซหุ้งต้มได้ ส่วนของที่หมักแล้วที่เหลือ ก็ยังสามารถนำมาเป็นปุ้ยชีวภาพได้
พลังงานอื่นๆ
เป็นพลังงานอื่นๆที่อยู่รอบๆตัวเรา ที่สามารถประยุกต์เพื่อนำมาทำประโยชน์ ในทางชีวภาพ หรือ จะเอา หลายประเภทมาคิดสูตรมาเป็นพลังงานต่อไป

การพัฒนาชีวมวล

ตอนนี้ประเทศไทยกำลังเล็งมองเห็นว่า พลังงานทดแทนจะมีประโยชน์มากในอนาคตข้างหน้า ซึ่งสอดคล้องกับประเทศไทยมีทรัพย์พยากรณ์ธรรมชาติ อย่างเช่น สิ่งของที่เหลือกับการทำเกษตร จึงต้องการเข้ามาพัฒนาอย่างจริงจัง เพื่อใช้เป็นพลังงานหมุนเวียน เพื่อเป็นมาตรฐานสากล

 

แปรรูปชีวมวล

กระบวนการแปรรูปชีวมวล มีอยู่ 4 อย่าง

  • combustion การนำชีวมวลมาเผาไหม้โดยตรง
  • gasification เป็นกระบวนการผลิตก๊าซเพื่อเปลี่ยนมาเป็นเชื้อเพลิง
  • fermentation เป็นการนำชีวมวลโดยผ่านกระบวนการหมัก มันจะทำให้เกิดก๊าซชีวภาพ
  • ผลิตเชื้อเพลิงจากพืช ตามกระบวนการหลักชีวภาพ ทางพิสิกส์ เคมี การใช้ความร้อน

ประโยชน์พลังงานชีวภาพ

พลังงานชีวภาพสามารถใช้ประโยชน์ ตั้งแต่ ใช้ในครัวเรือน จนถึง โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งนำมาใช้ประโยชน์ได้ดังนี้

  • พลังงานชีวภาพ ได้ถูกเปลี่ยนเป็นแหล่งพลังงานความร้อนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อไป
  • พลังงานชีวภาพ ใช้ในการผลิตพลังงานกลหรือพลังงานไฟฟ้า
  • เปลี่ยนแนวทางในการใช้พลังงานความร้อนร่วม

 

รูปแบบพลังงาน

พลังงานนั้นมีหลายรูปแบบมาก ทั้งหมดนี้เป็นพลังงานที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นรูปแบบ พลังงานหมุนเวียนและพลังงานใช้แล้วหมดไป ทั้งหมดรวมแล้วมี 7 รูปแบบ 1.พลังงานเคมี 2.พลังงานความร้อน 3.Mass energy 4.พลังงานจลน์ 5.พลังงานศักย์ 6.พลังงานไฟฟ้า 7.พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 

 

โรงงานชีวมวล

เป็นโรงงานที่ใช้ชีวมวล เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งนำวัตถุดิบจากธรรมชาติที่เหลือใช้ อย่างเช่น โรงงานน้ำตาล ก็ใช้ซากอ้อยมาทำเป็นเชื้อเพลิง โดยผ่านกระบวนการที่ได้รับมาตรฐานสากลที่ประเทศไทย กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

GreenBio
พลังงานทดแทนมีอะไรบ้าง สำคัญต่อโลกอย่างไร

พลังงานทดแทนมีอะไรบ้าง สำคัญต่อโลกอย่างไร

เรื่องของการใช้พลังงานเป็นสิ่งที่เราทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องสัมผัสกันมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้ว
การรักษาสิ่งแวดล้อม ทำอย่างไรบ้าง

การรักษาสิ่งแวดล้อม ทำอย่างไรบ้าง

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนจำเป็นต้องช่วยกันดูแล ใส่ใจ เพื่อให้สิ่งแวดล้อมต่างๆ

"บนโลกนี้พลังงานนั้นไม่สิ่งที่ขาดไม่ได้ แต่ทุกอย่างย่อมหมดไปตามกาลเวลา เราควรรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด"

พลังงานทดแทน

Alternative Energy

พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกนั้น เป็นพลังงานที่มีตามธรรมชาติ แบบไม่จำกัดและเป็นมิตรกับโลก เพราะโลกนี้เริ่มประสบปัญหาภาวะโลกร้อนหรือภาวะเรือนกระจก ด้วยเหตุผลนี้ พลังงานทดแทน เริ่มมีความสำคัญกับโลกมากขึ้น เพราะทรัพยากรของโลกนั้น มีแนวโน้มลดลงไปเป็นอย่างมาก และ ทำให้โลกเกิดภาวะจากเดิมพลังงานหลักของโลกคือ น้ำมัน การขุดเจาะน้ำมันก็เป็นการทำลายชั้นบรรยากาศโลก และ สิ่งที่จะมาทดแทน เช่น พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวภาพ พลังงานนิวเคลียร์ และมีอีกมากมายที่นำมาใช้ประโยชน์ได้
Renewable Energy