การแปรรูปชีวมวล ไปเป็นแบบต่างๆ

Biomass.fire

ชีวมวล นับว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างมีประโยชน์อย่างมากสำหรับการพัฒนาโลกในยุคที่ใกล้เข้ามานี้ ด้วยความที่วัตถุดิบที่แท้จริงของชีวมวลที่ว่ามันเกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจำพวกการใช้เศษหรือกากจากงานเกษตรทั้งหลายมาทำการต่อยอดให้เกิดเป็นสิ่งที่สามารถใช้งานได้จริงไม่ใช่เพียงแค่การเห็นเป็นขยะแล้วก็ทำลายทิ้งมันไป อย่างไรก็ตามแม้ยังเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนากันอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยที่เราสามารถเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สูญเสียไปอย่างไรความหมาย ซึ่งการแปรรูปชีวมวลเพื่อให้เป็นรูปแบบต่างๆ ก็สามารถที่จะทำได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

1. แปรรูปด้วยวิธีการเผาไหม้ (Combustion) – เวลาที่เรานำเอาพวกชีวมวลมาทำการเผามันก็จะได้เป็นความร้อนออกมาตามค่าของวัตถุดิบชีวมวลแต่ละชนิด ซึ่งความร้อนที่ได้จากการเผาทีว่านี้เราก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรงสำหรับการผลิตไอน้ำที่มีอุณหภูมิและความดันสูง ซึ่งไอน้ำแรงดันสูงที่ว่านี้ก็จะไปต่อยอดเป็นกระบวนการในการผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป ชีวมวลที่สามารถนำมาแปรรูปในลักษณะนี้ได้ อาทิ เศษวัตถุดิบจากงานเกษตรทั้งหลาย รวมถึงเศษไม้ ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกัน

Biomass-gas

2. แปรรูปด้วยการผลิตก๊าซ (Gasification) – เป็นลักษณะของการเปลี่ยนเชื้อเพลิงแข็งให้กลายเป็นก๊าซเชื้อเพลิง หรือทีเราเรียกกันกว่า ก๊าซชีวภาพ (Biogas) จะประกอบไปด้วยก๊าซมีเทน, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซไฮโดรเจน ส่วนมากมักจะนำไปใช้กับพวกกังหันลมแก๊ส

Fermented-biomass

3. แปรรูปด้วยวิธีการหมัก (Fermentation) – คือการนำวัตถุดิบจากชีวมวลทั้งหลายมาผ่านการหมักด้วยแบคทีเรียที่อยู่ในสภาพไร้อากาศ ;ตถุดิบจกชีวมวลเหล่านี้จะค่อยๆ ถูกย่อยสลายจนเกิดการแตกตัว กลายเป็นก๊าซชีวภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยก๊าซมีเทน และ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซมีเทนที่ว่าก็ถือเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีในตัวเครื่องยนต์สำหรับการผลิตไฟฟ้า

Liquid-biomass

4. แปรรูปด้วยวิธีการผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากพืช – สามารถผลิตได้ด้วยกระบวนการต่างๆ ต่อไปนี้

กระบวนการด้านชีวภาพ – จะทำการย่อยสลายจำพวกแป้ง, น้ำตาล รวมถึงเซลลูโลสต่างๆ จากพืชทางการเกษตรทั้งหลาย อาทิ มันสำปะหลัง อ้อย เพื่อให้กลายเป็นเอทานอลสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์เบนซิน

กระบวนการด้านฟิสิกส์และเคมี – เป็นการสกัดเอาน้ำมันออกมาจากพืชที่มีน้ำมันในตัว เมื่อได้น้ำมันดิบๆ นี้มาแล้วก็จะไปผ่านกระบวนการที่เรียกว่า Transesterification เพื่อใช้ในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลต่อไป

การบวนการด้านการใช้ความร้อนสูง – มีหลายกระบวนการ อาทิ กระบวนการไพโรไลซิส พอวัตถุดิบจากงานเกษตรทั้งหลายเหล่านี้โดนความร้อนสูงในสภาวะที่ไร้ออกซิเจนก็จะสลายตัวไปกลายเป็นเชื้อเพลิงที่อยู่ในรูปของของเหลวและก๊าซผสมกัน